ઑનલાઇન ઇવેન્ટ

|| હરિ ૐ તત્સત ||

 

સાધકોની સુવિધા માટે, સિધ્ધયોગ સાધન મંડળ સમયાંતરે ઑનલાઇન ધ્યાન સત્રોનું આયોજન કરે છે.

આવનારા બે અઠવાડિયાના સમયગાળામાં કોઈ ઑનલાઇન ધ્યાન સત્રનું આયોજન કરવામાં નથી આવ્યું

આગામી ઓનલાઇન ધ્યાન સત્રની વધુ માહિતી માટે તમારા નામ, ઈમેઈલ, ફોન નંબર અને સરનામા સાથે આશ્રમ આયોજકનો અહીં સંપર્ક કરો.

 

|| હરિ ૐ તત્સત ||